formalia

Hvor mange eksemplarer og hvor?

Det er forskelligt hvordan og hvor du skal aflevere dine eksemplarer, alt efter hvilket institut du læser på.

Institut for Kultur og Samfund samt Æstetik og Kommunikation

  • Du skal aflevere 2 papireksemplarer og din e-mail-kvittering for, at du allerede har fremsendt et arkiveksemplar.
  • De 2 eksemplarer og kvitteringen skal afleveres i Studiecenter Arts i tidsrummet 10-14.
  • Det elektroniske arkiveksemplar skal være sendt som pdf tileksamensafleveringer.arts.studadm@au.dk, som kvitterer for modtagelsen pr. e-mail.

STUDIEORDNING FOR KANDIDATUDDANNELSEN I OPLEVELSESØKONOMI (2013)

Udgave: Udarbejdet af: Tilknyttet censorkorps:
2013 Studienævn ved Institut for Æstetik og Kommunikation Censorkorpset for dansk
Ikrafttrædelsesdato: Godkendt af: Uddannelsen giver ret til betegnelsen:
01-09-2013 Dekanen for Arts cand.mag. i oplevelsesøkonomi
Normering:
120 ECTS

Indhold

  1. Om uddannelsen
  2. Uddannelsens struktur
  3. Generelle regler
  4. Ændringer til studieordningen

1. Om uddannelsen

1.1 Uddannelsens faglige retning og vigtigste fagområder

Kandidatuddannelsen i Oplevelsesøkonomi er en kandidatuddannelse i krydsfeltet mellem humaniora og samfundsvidenskab, der gør den studerende i stand til at opnå viden om, formulere, designe og realisere oplevelsesøkonomiske projekter med forandringspotentialer. Uddannelsen indeholder både projektbærende fag, der opøver entrepreneurielle færdigheder og forståelse af designprocesser med brugere og brugerfællesskaber og fag, der opøver og afprøver medieteknologiske, sociologiske, antropologiske, kulturanalytiske og æstetiske analysekompetencer i forbindelse med konkrete projekter. Gennem kandidatuddannelsens tværfaglighed, der afspejler sig i disciplinviften, i underviserstaben, i de studerendes mange fagligheder og gennem projektarbejdet som uddannelsens vigtigste arbejdsform, indarbejdes tværfaglighed og samarbejde med forskellige grupper, partnere og interessenter som en ressource. 

1.2 Kvalifikationsbeskrivelse

En kandidatuddannelse i Oplevelsesøkonomi giver den studerende følgende viden, færdigheder og kompetencer:

Viden
En kandidat i Oplevelsesøkonomi har:
• Helhedsforståelse af det oplevelsesøkonomiske fagområde, herunder forståelse af immateriel merværdi og innovative sociale processer
• Viden om brugeres og brugergruppers identitetsproduktion og transformation ifm. oplevelser og oplevelsesprodukter
• Indgående viden om kulturelle strategier i relation til det oplevelsesøkonomiske felt
• Viden om steders betydning for og potentialer i relation til oplevelsesøkonomiske aktiviteter
• Kendskab til digital teknologi og potentialet heri i relation til oplevelsesøkonomiske aktiviteter

Færdigheder
En kandidat i Oplevelsesøkonomi kan:
• Identificere og analysere oplevelsesøkonomiske potentialer
• Konceptudvikle en oplevelsesøkonomisk aktivitet
• Igangsætte og styre en brugerinvolverende designproces til indsamling af viden
• Udvikle forretningsmulighederne i en oplevelsesøkonomisk aktivitet ud fra en forståelse af brugerens sociale kontekst
• Videreudvikle et koncept til en drejebog for en aktivitet, herunder vurdere forskellige mediers og teknologiers rolle i aktiviteten
• Implementere/realisere konkrete oplevelsesøkonomiske aktiviteter i forhold til kontekst, situation og sted

Kompetencer
En kandidat i Oplevelsesøkonomi kan:
• Udvikle og lede kreative og innovative processer samt menneskelige ressourcer der indgår heri
• Indgå i og lede tværfagligt samarbejde med aftagere og andre faglige samarbejdspartnere
• Agere innovativt og entreprenant i forfølgelsen af muligheder og realisering af oplevelsesøkonomiske aktiviteter
• Selvstændigt tilrettelægge egen faglige kompetenceudvikling 

1.3 Adgangskrav og forudsætninger

Adgangskravet til optagelse på kandidatuddannelsen i Oplevelsesøkonomi er en bestået bacheloruddannelse efter nedenstående bestemmelser.

Følgende bacheloruddannelser kvalificerer til optagelse: 
• En business- eller samfundsvidenskabelig bacheloruddannelse
• En humanistisk bacheloruddannelse
• Bacheloruddannelse i Design fra Arkitektsskolen, Designskolen i Kolding eller professionsbachelor i Design & Business fra TEKO, Via University College

Der er et begrænset antal pladser på uddannelsen. Udvælgelse sker ud fra akademisk baggrund: vægtet karaktergennemsnit på den adgangsgivende bacheloruddannelse på ansøgningstidspunktet (75 %), samt anden relevant erfaring: relevant erhvervserfaring inden for det oplevelsesøkonomiske felt og anden organisatorisk eller faglig erfaring med relevans for uddannelsen i oplevelsesøkonomi (25 %) 

1.4 Denne uddannelse giver adgang til

Kandidatuddannelsen i Oplevelsesøkonomi giver adgang til Ph.D. uddannelsen efter gældende regler på området. 

1.5 Overgangsregler

Beståede eksamener kan overføres fra 2011-ordningen til 2013-ordningen efter følgende retningslinjer:

• Kulturelle strategier i oplevelsesøkonomien overføres til Kulturelle strategier i oplevelsesøkonomien
• Kulturantropologi med æstetisk/historisk perspektiv overføres til Socialantropologi
• Entrepreneurship, koncept- og forretningsudvikling overføres til Entrepreneurship, koncept- og forretningsudvikling 
• Stedsteori, stedspotentialer og oplevelsesrum overføres til Stedsteori, stedspotentialer og oplevelsesrum 
• Designprocesser og oplevelsesorienteret design overføres til Designprocesser og oplevelsesorienteret design
• Designprojekt overføres til Designprojekt
• Forbrugerkultur og brandingprocesser overføres til Forbrugerkultur og brandingprocesser
• Projektledelse overføres til Projektledelse 
• Projektorienteret forløb overføres til Projekorienteret forløb 

2. Uddannelsens struktur


Oplevelsesøkonomi

STUDIEDIAGRAM

KANDIDATUDDANNELSEN I OPLEVELSESØKONOMI
OBLIGATORISK
VALGFAG
TILVALG
STØTTEFAG

1. SEMESTER
Kulturelle strategier i oplevelsesøkonomien
10 ECTS
Socialantropologi
10 ECTS
Entrepreneurship, koncept- og forretningsudvikling
10 ECTS
2. SEMESTER
Stedsteori, stedspotentialer og oplevelsesrum
10 ECTS
Designprocesser og oplevelsesorienteret design
10 ECTS
Designprojekt
10 ECTS
3. SEMESTER
Projektledelse
10 ECTS
Forbrugerkultur og brandingprocesser
10 ECTS
Profilering
10 ECTS
4. SEMESTER
Speciale
30 ECTS

Kommentar til studiediagram: Modulet Kulturdynamiske Processer skal være bestået for at den studerende kan tilmelde sig eksaminer i modulet Design.
Modulet Design skal være bestået for at den studerende kan tilmelde sig eksamen i modulerne i Projektledelse, Forbrugerkultur og brandingprocesser samt Profilering.
I modulet Profilering kan den studerende vælge imellem Profilfag (10 ECTS) eller Projektorienteret forløb (10 ECTS).

Den studerende kan først aflevere specialet, når samtlige andre prøver på kandidatuddannelsen er bestået.

Oplevelsesøkonomi

Kulturdynamiske processer30 ECTS
Kulturdynamiske processerGennem det faglige arbejde med modulets discipliner skal den studerende erhverve sig følgende viden, færdigheder og kompetencer:

Viden:
• Have et bredt kendskab til oplevelsesøkonomi generelt, dens kulturelle manifestationsformer og implikationer

Færdigheder:
• Kunne identificere og analysere kulturelle strategier, oplevelsesfelter, oplevelsestypologier og oplevelsespraksisser i et historisk lys
• Have færdighed i at analysere og iværksætte kulturdynamiske processer på forskellige niveauer
• Kunne demonstrere forståelse af abstraktionsniveauer og sammenhænge i et oplevelseskoncept
• Have færdighed i anvendelse og vurdering af procesorienterede og
innovative tankegange inden for en oplevelsesøkonomisk kontekst
• Kunne identificere, konceptualisere og evaluere forretnings- og udviklingsmuligheder inden for en oplevelsesøkonomisk arena ved hjælp af fagets metoder
• Kunne udarbejde og vurdere oplevelseskoncepter på forskellige arenaer, dvs. i forhold til tid, sted og situation
• Kunne arbejde metodisk og kritisk med forskellige oplevelseskoncepters forvaltningsniveauer

Kompetencer:
• Demonstrere evne til at indgå i flerfaglige samarbejdsrelationer med anvendelse af egnes og andres faglige og personlige kompetencer

Modulet består af følgende prøver:

Kulturelle strategier i oplevelsesøkonomien 10 ECTS 1. semester 7-trinsskala
Prøvedetaljer
Socialantropologi 10 ECTS 1. semester bestået/ikke bestået
Prøvedetaljer Se kurser
Entrepreneurship, koncept- og forretningsudvikling 10 ECTS 1. semester 7-trinsskala
Prøvedetaljer

 

 

Design30 ECTS
Design 

Gennem det faglige arbejde med modulets discipliner skal den studerende erhverve sig følgende viden, færdigheder og kompetencer:Viden:
• Viden om designteori med særligt fokus på et oplevelsesorienteret og brugerdrevet perspektiv, samt kendskab til et bredt udsnit af designmetoder og -værktøjer
• Indsigt i forskellige rumlige praksisformers betydning i en given oplevelsesmæssig kontekst for selvforståelse, fællesskabsforståelse og omverdensforståelse
• Kendskab til relevante teoretiske konceptualiseringer af sted og rum, samt indsigt i hvordan steder og rum kan generere betydning gennem eksempelvis forskellige praksisformer, materialitet, æstetisk bearbejdning og tilegnelse, teknologi og mediering

Færdighed:
• Evne til at arbejde med og vælge designperspektiv i forhold til konkrete opgaver og forskellige situationer og kontekster
• Evne til at udforske, kortlægge, forvalte og designe til forskellige steder, stedspotentialer og oplevelsesrum
• Kunne reflektere over steders betydningsgenerering samt evne til at gå i dialog med og forvalte disse steders potentialer
• Kunne vurdere forskellige æstetiske praksisformers, mediers og teknologiers implikationer i forskellige oplevelsesmæssige kontekster i forhold til emotionelle, relationelle, interaktive og kreative potentialer
• Evne til ved hjælpe af forskellige kortlægningsværktøjer og brugerinvolverende designprocesser at indtænke et givet steds særlig sociospatiale eksisterende og potentielle mulighedsrum i en designløsning
• Evne til at tilrettelægge og gennemføre en strategi for anvendelsen af relevante designværktøjer og designteknikker i en oplevelsesøkonomisk kontekst

Kompetencer:
• Kunne anvende design som arbejdsform og forståelsesværktøj såvel analytisk eksplorativt og skabende
• Kunne indgå i tværfaglige teams med henblik på at udvikle, koncipere, omsætte og vælge designperspektiv i forhold til konkrete oplevelsesøkonomiske projekter

Modulet består af følgende prøver:

 

Stedsteori, stedspotentialer og oplevelsesrum 10 ECTS 2. semester bestået/ikke bestået
Prøvedetaljer Se kurser
Designprocesser og oplevelsesorienteret design 10 ECTS 2. semester 7-trinsskala
Prøvedetaljer Se kurser
Designprojekt 10 ECTS 2. semester 7-trinsskala
Prøvedetaljer Se kurser

 

 

Projektledelse10 ECTS
Projektledelse 

De studerende vil opnå kvalifikationer i form af viden, forståelse og færdigheder inden for følgende områder:
• Overblik over projektplanlægningsmetoder og -teknikker, der kan anvendes for at målene nås inden for de givne rammer
• Færdigheder i at planlægge gennemførelsen af et oplevelsesøkonomisk projekt, herunder det ressourcemæssige grundlag både finansielt og personalemæssigt
• Branding: terminologi, teori og strategi
• Forbrugere og markedet
• Traditionelle og nye markedsføringsformer
• Kommunikationsplanlægning fra koncept til markedsføring og evaluering
• Færdigheder i at planlægge virksomheders og organisationers eksterne kommunikations- og brandingstrategier
• Færdigheder i at løse og analytisk vurdere konkrete markedskommunikative opgaverGennem arbejdet med den faglige substans skal de studerende erhverve sig følgende faglige og sociale kompetencer:
• Vurdere og reflektere over, hvordan et projekt som helhed kan nedbrydes i overskuelige delaktiviteter
• Vurdere sammensætningen af, etablere og lede det relevante netværk for et oplevelsesøkonomisk projekt
• Planlægge, vurdere og reflektere over virksomheders og organisationers eksterne kommunikations- og brandingstrategier
Modulet består af følgende prøve:

 

Projektledelse 10 ECTS 3. semester 7-trinsskala
Prøvedetaljer

 

 

Forbrugerkultur og brandingprocesser10 ECTS
Forbrugerkultur og brandingprocesser 

Gennem det faglige arbejde med modulets disciplin skal den studerende erhverve sig følgende viden, færdigheder og kompetencer:Viden:
• Indsigt i forskellige oplevelsesbaserede og brugerinvolverende branding- og markedsføringteorier og -processer
• Forståelse af forskellige forbrugsformer og forbrugerrelationer samt deres betydning i brandingprocesser

Færdigheder:
• Analysere markedet med henblik på at identificere potentialer for oplevelsesbaserede og brugerinvolverende brandkoncepter
• Analysere forskellige forbrugeres identiteter, identifikationer, valoriseringer og adfærd i forskellige sociale kontekster
• Identificere og analysere samspil, modspil og relationer mellem forbrugere og brands og omsætte denne viden til forbrugerindsigter i branding- og markedsføringsprocesser
• Intervenere i konkrete situationer og kontekster med oplevelsesbaserede/brugerinvolverende brandkoncepter og markedsføringsstrategier
• Udarbejde konkrete oplevelsesbaserede/brugerinvolverende brandkoncepter og markedsføringsstrategier
• Kunne tilrettelægge, udføre og lede et komplekst analysearbejde af eksisterende brandkoncepter og markedsføringsstrategier samt forbruget heraf ved hjælp af fagets teorier og metoder

Kompetencer:
• Kunne arbejde metodisk, kritisk og reflekteret med branding- og markedsføringsprocesser
• Kunne tilrettelægge og indgå i kreativt og kritisk praksisarbejde om forbrugerkulturer

Modulet består af følgende prøve:

 

Forbrugerkultur og brandingprocesser 10 ECTS 3. semester bestået/ikke bestået
Prøvedetaljer

 

 

Profilering10 ECTS
Profilering 

De studerende vil opnå kvalifikationer i form af viden, forståelse og færdigheder inden for følgende områder:
• Viden og indsigt i et relevant fagligt område på kandidatniveau
• Indsigt i andre teorier og metoder som er relevante i forhold til oplevelsesøkonomiGennem arbejdet med den faglige substans skal de studerende erhverve sig følgende faglig og sociale kompetencer:
• Kunne omsætte den faglige viden, teorier og metoder i forhold til oplevelsesøkonomiske projekter
Den studerende kan vælge mellem Profilfag eller Projektorienteret forløb.

 

Profilfag Obligatorisk gruppe
Gruppedetaljer
Projektorienteret forløb 10 ECTS bestået/ikke bestået
Prøvedetaljer

 

 

Speciale30 ECTS
Speciale 

Gennem det faglige arbejde med modulets disciplin(er), skal den studerende erhverve sig følgende viden, færdigheder og kompetencer:Viden:
• Indgående viden om et selvvalgt oplevelsesøkonomisk emne.

Færdigheder:
• Færdighed i at identificere og afgrænse et problemfelt inden for oplevelsesøkonomien
• Evne til at arbejde selvstændigt med en kompleks faglig problemstilling, der inddrager flere af oplevelsesøkonomiens fagområder
• Evne til at producere oplevelsesorienteret designforslag/intervention
• Færdighed i at anvende og argumentere for valg af teoretiske og metodiske tilgange
• Udpræget evne til akademisk formidling af et produkt af høj empirisk og teoretisk kompleksitet
• Beherskelse af forskellige strategier eller metoder til at designe og analysere et intervenerende produkt

Kompetencer:
• Kunne arbejde og samarbejde projektorienteret, herunder kunne tilrettelægge og gennemføre projektarbejde under hensyntagen til tid og ressourcer
• Kunne reflektere over resultaterne af projektets intervention
• Kunne forholde sig kritisk refleksivt til eget projektarbejde
• Kunne konceptudvikle et entreprenant og innovativt interventionsprojekt
• Kunne præsentere projektets hovedpunkter på en koncis og relevant måde

Modulet består af følgende prøve(r):

 

Speciale 30 ECTS 4. semester 7-trinsskala
Prøvedetaljer

 

3. Generelle regler

3.1 Hjemmel

Bekendtgørelse nr. 814 af 29. juni 2010 om bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne (uddannelsesbekendtgørelsen) med senere ændringer.

3.2 Merit og fleksibilitet

Studienævnet har mulighed for at godkende merit fra en dansk eller udenlandsk videregående uddannelsesinstitution, jf. uddannelsesbekendtgørelsen, bekendtgørelse nr. 814 af 29. juni 2010 om bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne, § 28 og eksamensbekendtgørelsen, bekendtgørelse nr. 666 af 24. juni 2012 om eksamen og censur ved universitetsuddannelser, § 30. 

3.3 Til- og afmelding af prøver

Tilmelding til prøve sker via studerendes selvbetjening. For tilmeldings- og afmeldingsregler samt procedurer se universitetets regler om eksamen. Hvis der er tilmelding til et undervisningsforløb som har tilknyttet en eller flere prøver, vil tilmeldingen til undervisningen medføre tilmelding til prøve jf. Eksamensbekendtgørelsen (nr. 666 af 24. juni 2012) § 14, stk. 1. Det er den studerendes pligt at kontrollere, at tilmeldinger til prøver er korrekte. Kontrol af egne tilmeldinger sker via studerendes selvbetjening senest umiddelbart før afmeldingsfristens udløb. 

3.4 Stave- og formuleringsevne

Ved bedømmelsen af samtlige skriftlige prøver, uanset hvilket sprog prøven er aflagt på, indgår den studerendes stave- og formuleringsevne. Det faglige indhold vægter tungest, mens stave- og formuleringsevnen indgår modificerende i bedømmelsen af den samlede målopfyldelse. 

Ved bedømmelsen af samtlige mundtlige prøver, uanset hvilket sprog prøven afholdes på, indgår den studerendes mundtlige fremstillingsevne. Det faglige indhold vægter tungest, mens den mundtlige fremstillingsevne indgår modificerende i bedømmelsen af den samlede målopfyldelse. 

3.5 Regler for større skriftlige afleveringer:

Omfangsbestemmelser fremgår af beskrivelsen af det enkelte uddannelseselement.
En normalside ved skriftlige afleveringer regnes som 2400 typeenheder (tegn plus mellemrum). Beregningen af normalsider omfatter tekst og noter, men ikke forside, indholdsfortegnelse og litteraturliste.
Skriftlige afleveringer, der ikke overholder de angivne omfangsbestemmelser, kan ikke antages til bedømmelse. 

3.6 Mulighed for brug af PC ved prøver

Tilbydes brug af pc sker det efter Universitetets regler om brug af pc ved prøver

3.7 Projektorienterede forløb:

Mulighed for projektorienterede forløb fremgår af beskrivelsen af det enkelte uddannelseselement. 

3.8 Dispensationer

En dispensation er en afvigelse fra den eller de regler, der almindeligvis gælder for det pågældende område. Dispensation kan gives på baggrund af ansøgning til den myndighed, der har kompetencen til at give dispensation. 
Ansøgning om dispensation indgives til studienævnet. Hvis en anden myndighed har kompetencen, videresender studienævnet ansøgningen til rette myndighed (f.eks. dekan, rektor eller ministerium). 
En dispensationsansøgning skal være skriftlig og begrundet, og skal indgives hurtigst muligt. Hvis ansøgningen umiddelbart skal kunne behandles, skal den indeholde tydelig angivelse af, hvad det er for en regel der søges dispensation fra og hvad der ønskes opnået med dispensationen (f.eks. tilladelse til hjælpemidler, forlænget prøvetid, udsættelse af tidsgrænse). Ansøgningen skal vedlægges dokumentation for de usædvanlige forhold, der begrunder ansøgningen. Udokumenterede forhold kan sædvanligvis ikke tillægges betydning. 

3.9 Anke og klage

Klager indgives til studienævnet. Forudsætningen for at en klage umiddelbart kan behandles er, at den er skriftlig og begrundet. Det skal fremgå af klagen hvad der klages over og hvad der ønskes opnået med klagen. Klager over prøver skal indgives senest 14 dage efter offentliggørelse af prøvens resultat jf. eksamensbekendtgørelsen, bekendtgørelse nr. 666 af 24. juni 2012 om eksamen og censur ved universitetsuddannelser, kapitel 7. Afvises din klage har du mulighed for at indbringe universitetets afgørelse for et ankenævn. Ankenævnet kan alene behandle faglige klager. Anken, der skal være skriftlig og begrundet, skal sendes til studienævnet senest to uger efter, at universitetets afgørelse er meddelt. 

3.10 Om prøver

De nærmere bestemmelser om hvordan, og i hvilket omfang, den studerende skal have deltaget i undervisningen ved prøveformen undervisningsdeltagelse, fremgår af beskrivelsen af det enkelte uddannelseselement. Ved bedømmelsen af samtlige skriftlige prøver vil der blive lagt vægt på, at den studerende kan formidle en faglig problemstilling og disponere en akademisk opgave herunder opfylde formelle akademiske krav (referencer, citathåndtering, mv.). Ved bedømmelsen af samtlige mundtlige prøver vil der blive lagt vægt på, at den studerende kan præsentere et fagligt stof, strukturere en mundtlig præsentation og indgå i en faglig konstruktiv dialog. Alle prøvers resultater fremgår af eksamensbeviset med deres ECTS-vægt. Der beregnes et gennemsnit med en decimal af alle graduerede bedømmelser. Hver bedømmelse indgår i beregningen med sin ECTS-vægt. Love og bekendtgørelser samt universitetets regler på uddannelsesområdet kan findes i universitetets elektroniske regelsamling

3.11 Udveksling

 

4. Ændringer til studieordningen

Ingen ændringer

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google photo

Du kommenterer med din Google konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

%d bloggers like this: